Гүйцэтгэл

Барилга МН Барилга МН
2019-11-05
“Чухаг-2 хотхон” С Блок
Гүйцэтгэсэн ажлын нэр: “Чухаг-2 хотхон” С Блок
Байршил:  Улаанбаатар хот. Баянзүрх дүүргийн 26-р хороо “Чухаг-2 хотхон” С Блок
Ашиглалтанд орсон хугацаа: 2016 оны 4-р улирал 

“Хос тойрог” ХХК үйлчилгээтэй орон сууцны барилга
Гүйцэтгэсэн ажлын нэр: “Хос тойрог” ХХК үйлчилгээтэй орон сууцны барилга
Байршил:  Ховд аймаг, Зэрэг сум, Орхын тавьт 1-15-ын А
Ашиглалтанд орсон хугацаа: 2016 оны 3-р улирал